Ściąga z Wiersza Poleceń Windows Cheat sheet from Windows Command Prompt

CMD czyli Command Prompt

W systemie Windows interaktywny dostęp do wiersza poleceń umożliwia program o nazwie "Wiersz poleceń" (Command Prompt) lub jego skrót "cmd".

Aby uruchomić ten program, można w polu wyszukiwania menu Start wpisać "cmd" lub nacisnąć klawisze Win + R i w okienku "Uruchamianie" wpisać "cmd" w polu dialogowym "Otwórz".

Po uruchomieniu programu "Command Prompt", użytkownik otrzymuje okno wiersza poleceń, w którym można wprowadzać polecenia systemowe i otrzymywać odpowiedzi systemowe. Dzięki temu programowi można wykonywać różne operacje związane z plikami i folderami, siecią, procesami i usługami oraz innymi aspektami systemu operacyjnego Windows.

Powłoka systemowa (Shell)

Powłoka systemowa (ang. Shell) to program, który stanowi interfejs pomiędzy użytkownikiem a systemem operacyjnym, umożliwiając interaktywną obsługę komputera poprzez wiersz poleceń lub interfejs graficzny.

Bazową powłoką systemową w Windows jest okienkowy interfejs graficzny GUI, którym nie będziemy się zajmować. Skupimy się na powłokach tekstowych.


Jakie inne powłoki systemowe istnieją w Windows?

Poza standardową powłoką systemową Command Prompt (Windows Command Processor), istnieją także inne powłoki systemowe, które oferują bardziej zaawansowane funkcjonalności lub emulują systemem Unix (Linux).

Najważniejsze z tych powłok systemowych to:

 • Windows PowerShell - jest to zaawansowana powłoka systemowa, która została wprowadzona w 2006 roku. Oferuje ona rozbudowany język skryptowy, umożliwiający automatyzację wielu zadań systemowych, takich jak zarządzanie procesami, usługami, plikami i folderami, siecią oraz innymi aspektami systemu.
 • WSL/WSL2 (Windows Subsystem for Linux) – część systemu operacyjnego Windows (od wersji 10) udostępniająca zintegrowane środowisko systemu GNU/Linux. Pierwotnie system posiadał tylko warstwę kompatybilności z jądrem Linux, jednak od wersji WSL 2 system posiada już własną wersję jądra Linux.
 • Bash – powłoka systemowa pierwotnie napisana dla UNIX i projektu GNU. Jest jedną z najpopularniejszych powłok systemów uniksowych. Jest domyślną powłoką w większości dystrybucji systemu GNU/Linux oraz w systemie macOS. Bash możesz uruchomić, pod wyżej wspomnianym WSLu, ale możesz ją także bezpośrednio zainstalować w systemie Windows. Warto pamiętać, że nie wszystkie polecenia będą działać tak samo jak w systemie Linux.
  • Git for Windows - Bash jest jednym z narzędzi, które jest dostępne w pakiecie Git for Windows, dlatego jeśli już instalowałeś Git na swoim komputerze, powinieneś mieć dostęp do Bash. Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanego Git, możesz pobrać go z oficjalnej strony: git-scm.com/downloads.
  • MobaXterm - to emulator terminala do zdalnego dostępu (klient FTP/SSH), które umożliwia także uruchamianie Bash na systemie Windows. MobaXterm możesz pobrać z oficjalnej strony: mobaxterm.mobatek.net

lista przydatnych poleceń CMD

Polecenia podstawowe

 • cd - Pozwala na zmianę bieżącego katalogu.
 • dir - Wyświetla listę plików i folderów w bieżącym katalogu.
 • cls - Czyści ekran wiersza poleceń.
 • cmd - Uruchamia nową instancję wiersza poleceń.
 • copy - kopiuje plik z jednego miejsca na inne.
 • del - Usuwa jeden lub więcej plików.
 • chkdsk - Służy do skanowania dysku twardego w celu wykrycia i naprawy uszkodzeń.
 • echo - Wyświetla tekst w konsoli lub przekierowuje go do pliku lub włącza/wyłącza wyświetlanie poleceń.
 • exit - Zamyka wiersz poleceń
 • move - Przenosi pliki i foldery z jednej lokalizacji do innej.
 • mkdir - tworzy nowy katalog (folder).
 • mklink - Tworzy symboliczne lub twarde dowiązania.
 • more - wyświetla duże pliki tekstowe w krokach, pozwalając użytkownikowi na przeglądanie ich w mniejszych partiach. Dzięki temu użytkownik może łatwiej przeczytać dłuższy wynik bez potrzeby przewijania całego pliku jednym razem.
 • msconfig - Otwiera narzędzie Konfiguracja systemu, pozwalając na zmianę ustawień startowych systemu i aplikacji.
 • net - Wyświetla lub zmienia ustawienia sieciowe.
  • net localgroup - Pozwala na zarządzanie grupami lokalnymi na komputerze.
  • net share - Zarządza udostępnianiem plików i folderów.
  • net user - Pozwala na zarządzanie kontami użytkowników, w tym na zmianę hasła, aktywację i dezaktywację kont oraz zmianę grupy, do której należy użytkownik.
 • prompt - Zmienia lub wyświetla tekst zachęty wiersza poleceń.
 • rem - Dodaje komentarz do skryptu wsadowego.
 • ren - Zmienia nazwę pliku lub folderu.
 • shutdown - Pozwala na wyłączenie, ponowne uruchomienie lub uśpienie systemu operacyjnego.
  • shutdown /s - Wyłącza system operacyjny.
 • sort - Sortuje dane wejściowe.
 • tree - Wyświetla strukturę katalogów i plików jako drzewo.
 • type - wyświetla zawartość pliku tekstowego na ekranie.
 • ver - Wyświetla numer wersji systemu operacyjnego.
 • whoami - Wyświetla nazwę bieżącego użytkownika i grupy, do których należy.
 • xcopy - Kopiuje pliki i foldery wraz z ich strukturą katalogów.

Pozostałe polecenia

 • arp - Wyświetla i modyfikuje tablicę ARP (Address Resolution Protocol), która przypisuje adresy fizyczne do adresów IP.
 • assoc - wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.
 • at - Planuje wykonanie określonego polecenia w ustalonym czasie.
 • attrib - Wyświetla lub zmienia atrybuty plików, takie jak ukrywanie, tylko do odczytu i archiwizacja.
 • break - Przerywa wykonywanie skryptu wsadowego.
 • cacls - Wyświetla lub modyfikuje listę uprawnień dla plików.
 • call - Wywołuje inny skrypt wsadowy z bieżącego skryptu.
 • chcp - Wyświetla lub zmienia kodowanie stron.
 • chdir - Zmienia bieżący katalog (folder).
 • chkntfs - Wyświetla lub zmienia wskazania sprawdzania dysków pod kątem błędów przy uruchomieniu systemu.
 • choice - Oczekuje na wybór użytkownika z listy opcji.
 • cipher - Służy do szyfrowania i deszyfrowania plików i folderów.
 • cleanmgr - Otwiera narzędzie Czyszczenie dysku, które usuwa niepotrzebne pliki z dysku twardego.
 • color - Zmienia kolor tła i tekstu wiersza poleceń.
 • comp - Porównuje dwa lub więcej plików i wyświetla różnice między nimi.
 • compact - Kompresuje lub dekompresuje pliki, aby zaoszczędzić miejsce na dysku.
 • convert - Konwertuje system plików z FAT na NTFS.
 • date - Wyświetla lub ustawia datę systemową.
 • diskpart - Pozwala na zarządzanie partycjami dysku twardego, w tym na tworzenie, usuwanie i zmienianie rozmiaru partycji.
 • diskperf - Włącza lub wyłącza monitorowanie wydajności dysku twardego.
 • diskuse - Wyświetla informacje o użyciu miejsca na dysku.
 • doskey - Zapamiętuje i odtwarza komendy wpisywane w wierszu poleceń.
 • driverquery - Wyświetla informacje o sterownikach zainstalowanych na komputerze.
 • endlocal - Kończy lokalną zmianę zmiennych środowiskowych w skrypcie wsadowym.
 • erase - Usuwa jeden lub więcej plików.
 • expand - Rozpakowuje pliki skompresowane.
 • fc - Porównuje zawartość dwóch plików lub zbiorów plików i wyświetla różnice.
 • find - Wyszukuje tekst w plikach.
 • findstr - Wyszukuje określony tekst w plikach z użyciem wyrażeń regularnych.
 • for - Wykonuje określone polecenia dla każdego elementu w zestawie.
 • format - Formatuje dysk twardy, partycję lub inny nośnik danych.
 • fsutil - Służy do zarządzania funkcjami systemu plików, takimi jak rozmiar klastra i atrybuty plików.
 • ftype - Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia typów plików.
 • getmac - Wyświetla adres MAC komputera.
 • goto - Przechodzi do etykiety w skrypcie wsadowym.
 • gpresult - Wyświetla wyniki zestawu zasad grupy.
 • graftabl - Ustawia lub wyświetla tabelę konwersji znaków.
 • help - wyświetli pełną listę poleceń.
 • hostname - Wyświetla nazwę hosta komputera.
 • icacls - Wyświetla lub modyfikuje listę uprawnień dla plików i folderów.
 • ipconfig - Wyświetla informacje o konfiguracji sieciowej, takie jak adres IP, maskę podsieci, adres MAC, bramkę domyślną itp.
 • label - Tworzy, zmienia lub usuwa etykietę woluminu.
 • mode - Konfiguruje urządzenia systemowe.
 • netsh - Pozwala na zarządzanie siecią, w tym na konfigurację adresów IP, portów, protokołów i innych ustawień sieciowych.
 • netstat - Wyświetla aktywne połączenia sieciowe i porty, na których działa oprogramowanie sieciowe.
 • notepad - Otwiera program Notatnik (w trybie graficznym GUI).
 • nslookup - Służy do przeprowadzania zapytań DNS, w tym do sprawdzania adresów IP serwerów DNS i przypisywania adresów IP do nazw hostów.
 • openfiles - Wyświetla lub zamyka otwarte pliki przez użytkowników na serwerze.
 • path - Wyświetla lub zmienia ścieżki wyszukiwania.
 • pathping - Wyświetla szczegółowe informacje o drodze pakietów między dwoma hostami. Kombinuje funkcjonalność poleceń ping i tracert, umożliwiając wykrycie źródła problemów z połączeniem.
 • pause - Wstrzymuje działanie skryptu wsadowego i czeka na naciśnięcie klawisza.
 • ping - Służy do testowania połączenia z siecią i sprawdzania, czy komputer jest w stanie nawiązać połączenie z innymi komputerami.
 • popd - Przechodzi do ostatniego zapisanego folderu za pomocą polecenia pushd.
 • powercfg - Służy do zarządzania ustawieniami oszczędzania energii, w tym do ustawiania trybu uśpienia i hibernacji.
 • print - Drukuje plik.
 • pushd - Zapisuje bieżący folder i przechodzi do nowego folderu.
 • recover - Próbuje odzyskać uszkodzone pliki z uszkodzonego dysku.
 • regedit - Otwiera edytor rejestru systemu Windows.
 • robocopy - Bardziej zaawansowane narzędzie do kopiowania plików, pozwalające na kopiowanie plików w tle, rejestrowanie wyników i wielowątkowość.
 • route - Wyświetla lub modyfikuje tabelę trasowania dla IPv4 i IPv6.
 • runas - Uruchamia program jako inny użytkownik.
 • sc - Służy do zarządzania usługami systemowymi.
 • schtasks - Służy do zarządzania harmonogramem zadań, wykonywanie poleceń i programów.
 • set - Ustawia, wyświetla lub usuwa zmienne środowiskowe.
 • setlocal - Rozpoczyna lokalny zasięg zmiennych.
 • sfc - Skanuje system w poszukiwaniu uszkodzonych lub brakujących plików systemowych i próbuje je naprawić.
 • shift - Przesuwa parametry wiersza poleceń.
 • start - Uruchamia program lub plik.
 • subst - Tworzy wirtualny dysk.
 • systeminfo - Wyświetla informacje o systemie operacyjnym, w tym o wersji systemu, nazwie komputera, konfiguracji sieci i oprogramowaniu zainstalowanym na komputerze.
 • takeown - Zmienia właściciela pliku lub folderu.
 • taskkill - Zamyka proces lub program na podstawie jego nazwy lub identyfikatora procesu.
 • tasklist - Wyświetla listę bieżących procesów wraz z informacjami o zużyciu zasobów.
 • taskmgr - Otwiera Menadżer zadań systemu Windows, pozwalając na zarządzanie uruchomionymi procesami i aplikacjami.
 • telnet - Łączy się z hostem za pomocą protokołu Telnet.
 • time - Wyświetla lub zmienia czas systemowy.
 • timeout - Wstrzymuje działanie skryptu wsadowego przez określony czas.
 • title - Ustawia tytuł okna wiersza poleceń.
 • tracert - Służy do śledzenia trasy, jaką pakiet danych musi przebyć, aby dotrzeć do docelowego komputera.
 • verify - Określa, czy ma być sprawdzana poprawność zapisu plików.
 • vol - Wyświetla etykietę woluminu i numer seryjny dysku twardego.
 • where - Służy do wyszukiwania plików w określonym katalogu.
 • wmic - Pozwala na uzyskanie informacji o systemie, w tym o programach, procesach, usługach, sterownikach, a także na wykonanie różnych działań, takich jak wyłączenie lub ponowne uruchomienie systemu.
  • wmic cpu get name - Wyświetla nazwę procesora zainstalowanego na komputerze.
  • wmic process get name, processid - Wyświetla listę uruchomionych procesów i identyfikatorów procesów.

Materiał przygotował dla Was:
Andrzej EZNAWCA Mazur
Zapraszam na moje strony:
LekcjePHP.pl
Eznawca.pl